TREFNIADAU CASGLU SBWRIEL/AILGYLCHU

 
 

                       CYNGOR BWRDEISTREF SIROL MERTHYR TUDFUL      

TREFNIADAU CASGLU SBWRIEL/AILGYLCHU

DROS GYFNOD Y NADOLIG A’R FLWYDDYN NEWYDD

Wythnos y Nadolig – Bydd casgliadau sbwriel ac ailgylchu ddeuddydd yn ddiweddarach na’r arfer.

Wythnos y Flwyddyn Newydd – Bydd casgliadau sbwriel ac ailgylchu un diwrnod yn ddiweddarach na’r arfer.

 

DIWRNOD CASGLU ARFEROL:-

 

CASGLU:

DYDD GWENER              22 RHAGFYR

CASGLIAD ARFEROL

DYDD LLUN                       25 RHAGFYR

DYDD MERCHER               27 RHAGFYR

DYDD MAWRTH             26 RHAGFYR

DYDD IAU                              28 RHAGFYR

DYDD MERCHER                27 RHAGFYR

DYDD GWENER                    29 RHAGFYR

DYDD IAU                        28 RHAGFYR

DYDD SADWRN                    30 RHAGFYR

DYDD GWENER                 29 RHAGFYR

DYDD SUL                             31 RHAGFYR

DYDD LLUN                       1 IONAWR

DYDD MAWRTH                       2 IONAWR

DYDD MAWRTH                 2 IONAWR

DYDD MERCHER                    3 IONAWR

DYDD MERCHER                   3 IONAWR

DYDD IAU                                  4 IONAWR

DYDD IAU                              4 IONAWR

DYDD GWENER                         5 IONAWR

DYDD GWENER                     5 IONAWR

DYDD SADWRN                     6 IONAWR

DYDD LLUN                            8 IONAWR

CASGLIAD ARFEROL

 

SAFLEOEDD AMWYNDERAU

Bydd y Safleoedd Amwynderau Dinesig ar gau DDYDD LLUN 25 RHAGFYR 2017 a DYDD LLUN 1 IONAWR 2018.   Bydd amseroedd agor arferol y gaeaf (9am – 4.30pm) yn gymwys ar gyfer yr holl ddyddiadau eraill.

AILGYLCHU CYFFREDINOL

Mae ailgylchu eitemau o’r cartref yn hawdd ei wneud gan fod nifer ohonynt yn ailgylchadwy. O becynnau plastig bwyd a diod i flychau cardfwrdd oedd o gwmpas yr anrhegion o dan y goeden Nadolig – ceir amrywiaeth o becynnau a all fynd i’ch blychau ailgylchu a sach amldro.

 

Mae cinio Nadolig, dathliadau’r Flwyddyn Newydd a ffrindiau a theulu’n galw heibio yn golygu un peth – mae’r oergell a’r pantri’n llawn dop o fwyd a diod. Gall poteli diod, tybiau a hambyrddau plastig fynd yn syth i’r sach ailgylchu, ond cofiwch eu golchi yn gyntaf wrth olchi’r llestri a chael gwared ar unrhyw gaeadau plastig.

Mae croeso i chi ailgylchu caniau diod a thuniau bwyd, poteli a jariau gwydr, jest gwnewch yn siŵr eich bod wedi eu golchi cyn eu rhoi yn y blychau ailgylchu neu’r sach las ailgylchu. Neu gallwch fynd â nhw i’r Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref agosaf. Gallwch hefyd ailgylchu blychau wyau, llewys cardfwrdd ar becynnau bwyd neu’r blwch o’ch hoff deisen a chasgliad o fisgedi.

SICRHEWCH FOD YR HOLL DDEUNYDDIAU WEDI EU DIDOLI A BOD CARDFWRDD YN GWBL WASTAD CYN CYRRAEDD CANOLFAN AILGYLCHU GWASTRAFF Y CARTREF

Gellir gosod gwastraff bwyd fel crafion llysiau, esgyrn twrci, bagiau te, mâl coffi neu unrhyw fwyd sy’n rhy hen i’w fwyta yn eich cadi gwastraff bwyd a’i ailgylchu hefyd (sicrhewch eich bod chi yn gyntaf yn tynnu unrhyw becynnau ymaith cyn rhoi’r bwyd yn eich bin bwyd).

Mae’n debyg y byddwch yn treulio ychydig yn fwy o amser yn ymbaratoi ar gyfer nosweithiau allan dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, cofiwch fod nwyddau sebon fel poteli sebon y gawod a siampŵ, aerosol diaroglydd a gel eillio a’r pecynnu cerdyn y cawsant eu prynu ynddynt ,yn gallu cael eu hailgylchu i gyd.

PAPUR LAPIO A CHARDIAU NADOLIG

Ni allwn gasglu papur lapio Nadolig am fod ei ansawdd yn wael ac yn aml yn cynnwys eitemau na allwn eu hailgylchu fel rhubanau, bows, gliter a thâp a byddai casglu papur lapio Nadolig gyda’r papur wrth ymyl y ffordd yn halogi’r llwyth a allai arwain at y llwyth yn cael ei wrthod gan ein contractwyr sydd ddim ond am gael papur newydd, cylchgronau a phapur swyddfa. Mae’r un peth yn gymwys i gardiau Nadolig sydd yn aml yn cynnwys gliter, glud a rhubanau. Bydd angen i’r rhain i gyd gael eu gosod yn eich bin olwynion.

NODER: bydd ein Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar gau Ddiwrnod Nadolig a Dydd Calan.

Bydd Coed Nadolig go iawn yn cael eu casglu o ymyl y ffordd rhwng DYDD MAWRTH 2 IONAWR 2018 a DYDD LLUN 15 IONAWR 2018 ar gais wrth ffonio 01685 725138.  Torrwch y coed yn ddarnau hylaw (dim mwy na 1.5 metr a dim trymach na 25kg).

Hoffem ddiolch i bawb sy’n cyfranogi yn y cynllun ailgylchu a dymunwn Nadolig Llawen iawn i chi i gyd.

www.recycleformerthyr.co.uk

www.merthyr.gov.uk

e-bost: Wasteservices@merthyr.gov.uk

ffôn: 01685 725000

x